UPOZORNĚNÍ!!! Zásilkovna přepravuje pouze malé zásilky o určitých rozměrech a hmotnosti (viz, níže). Hole, přezkáče, lyže, boby  a další rozměrnější zboží prosíme směrovat na DPD. V případě chybně zadané přepravy, bude tato opravena a celková objednávka navýšena o 70,- (rozdíl dopravného mezi Zásilkovnou a DPD).

Platba kartou je umožněna na výdejních místech Zásilkovny.

Vítáme Vás v internetovém obchodě firmy Ski sport Rokytnice s.r.o.

V naší nabídce naleznete levné lyže ELAN a HEAD, boty, oblečení a doplňky. Zboží zasíláme přepravní službou DPD a prostřednictvím Zásilkovny, nebo si jej můžete na základě objednávky vyzvednout v naší kamenné prodejně Ski sport Rokytnice s.r.o., Horní Rokytnice 3,  512 44 Rokytnice nad Jizerou.

V případě, že si nevíte rady s výběrem sportovního vybavení, neváhejte nás kontaktovat emailem ski-sport@seznam.cz, nebo telefonicky na čísle +420 739 296 286, rádi Vám pomůžeme!

Věříme, že si z naší nabídky vyberete a přejeme Vám příjemný nákup.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 . Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ski sport Rokytnice s.r.o. se sídlem Horní 323, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 07754400, DIČ: CZ07754400 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.eshop.ski-rokytnice.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Výdejní místo e-shopu:

Ski sport Rokytnice s.r.o.
Horní Rokytnice 3
512 44 Rokytnice nad Jizerou

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém< jazyce.

1.4 Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Objednávání zboží je možno provádět též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující odpovídá za správnost vyplněných údajů.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží je rozděleno na dodání zboží v rámci území České republiky a dodání zboží na Slovensko.

3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje:

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a opravit údaje, které do objednávky kupující vložil. Po té kupující odešle objednávku prodávajícímu.

3.5 Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky, které prodávající zašle kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky na jeho zadanou emailovou adresu. Potvrzení obsahuje rekapitulaci objednávky – název zboží, cena zboží včetně DPH, množství zboží, způsob úhrady, náklady na dopravu a celkovou cenu za objednávku i s náklady na dopravu. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální obchodní podmínky.

3.6 Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit na základě dohody obou stran ( písemně emailem ski-sport@seznam.cz, nebo telefonicky +420 739 296 286).

3.7 Dokončením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil  s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi, bere na vědomí zásady zpracování osobních údajů a zavazuje se k platbě.

3.8 Prodávající se uzavřením smlouvy zavazuje, že kupujícímu dodá zboží dle jeho objednávky – dle specifikace provedené v objednávce (barva, velikost…), vybavené českými návody k obsluze, záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Součástí dodávky zboží je doklad o zakoupení zboží se všemi náležitostmi (popis zboží, cena zboží s DPH, množství, datum prodeje).

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.3 Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží včetně zvoleného druhu doručení, tak jak ji zvolil v objednávce.

4.4 Při platbě v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3 V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Možnosti přepravy ZDE.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, a to do 14dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14dnů. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář, poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek – formulář „Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14dnů“. Přijetí vyplněného formuláře, prodávající potvrdí kupujícímu emailem.

6.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Kupující zboží vrátí prodávajícímu na adresu: Ski sport Rokytnice s.r.o., Horní Rokytnice 3, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, nese v plné výši kupující a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.3 Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

6.4 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží.

6.5 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 14dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Peněžní prostředky vrátí stejným způsobem, kterým je přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Prodávající může vrátit prostředky kupujícímu jiným způsobem, na kterém se obě strany dohodnou, ale kupujícímu tím nesmí vzniknout další náklady. Možnosti vrácení peněžních prostředků: 1. Poštovní poukázkou na adresu, 2. Bezhotovostním převodem na účet.

6.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.7 Prodávající vrátí kupujícímu též prostředky vynaložené na dopravu zboží ke kupujícímu. V případě, že kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.8 Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, bez známek opotřebení či poškození, nejlépe v původním obalu, i když tento není předmětem kupní smlouvy. V opačném případě má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruční podmínky<

7.1 Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

7.2 Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

8. Vyřízení reklamace

Veškeré reklamace zasílejte na adresu:

Ski sport Rokytnice s.r.o.
Horní Rokytnice 3
512 44 Rokytnice nad Jizerou

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace může kupující žádat náhradu účelně vynaložených nákladů.

9. Ochrana osobních údajů

Informace ke službě portálu Heureka.cz "Ověřeno zákazníky": Eshop Ski sport Rokytnices.r.o. je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

10. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

11. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

11.1 Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu ski-sport@eznam.cz

11.2 Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

11.3 Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

11.4 U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

11.5 Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

11.6 Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

11.7 Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

11.8 V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

11.9 Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit ( změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.eshop.ski-rokytnice.cz).

Obchodní podmínky jsou platné od  20.5. 2023

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0
  • +420 739 296 286
  • Košík (0 Kč)0