COLLONIL CARBON PRO 400ml univerzální impregnace - 33% zdarma

  • detail COLLONIL CARBON PRO 400ml univerzální impregnace - 33% zdarma
  • detail COLLONIL CARBON PRO 400ml univerzální impregnace - 33% zdarma
  • detail COLLONIL CARBON PRO 400ml univerzální impregnace - 33% zdarma
  • detail COLLONIL CARBON PRO 400ml univerzální impregnace - 33% zdarma
Popis:
COLLONIL CARBON PRO 400ml univerzální impregnace.
Doporučená MOC: 345 Kč
Vaše cena:
299 Kč
Množství:
Kód zboží:
8090027
Barva:
EAN:
4002092501010
Značka:
Collonil
Celková dostupnost zvolené varianty:
15 ks
Potřebujete poradit?
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
Váš dotaz:*
Opište znaky:*
Nejnovější impregnace s extrémně vysokou účinností a dlouhodobým efektem s karbonovou technologií. Tato inovativní technologie umožňuje aplikaci na všechny druhy materiálů, včetně klimamembrány, jako je Gore-Tex nebo Sympatex.
Jedná se o stříkanou membránu s extrémním efektem odpuzujícím špínu a s dlouhotrvající ochranou proti pronikání vlhkosti. Zároveň však zachovává prodyšnost a plnou funkčnost klimamembrán.
Chrání proti pronikání vlhkosti, proti hlubokému zašpinění, skvrnám a mastnotě. Velmi účinně chrání při polití naftou nebo benzínem při tankování.
Carbon Pro je vhodný na obuv, funkční bundy, kabelky, tašky, batohy a mnohem více.
Pravidelná aplikace výrazně prodlužuje životnost ošetřených materiálů a umožňuje jejich snadnější čištění.

Signální slovo: Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C11-12, isoalkany, <2% aromátické uhlovodíky; Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0
  • +420 739 296 286
  • Košík (0 Kč)0